THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Năm 3, 2019 9:35 sáng

 

TH Giao Phong     THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ
Năm học : 2018-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Thứ Tiết 1a 1b 1c 1D 1E 2a 2b 2c 2D 3a 3b 3c 3D 4a 4b 4c 4D 5a 5b 5c 5D                                                                                                                                                                                                                                                                      
 hai 1 GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt


T. Việt Toán Tập đọc Toán Toán Toán Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Toán Tập đọc Toán Toán Toán Thể dục Tập đọc Toán                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 Thể dục T. Việt Thể dục T. Việt T. Việt Đạo đức Tập đọc MT-lẻ MT- chẵn Tập đọc Toán Tin học Tập đọc T. Anh Khoa học Âm nhạc Tập đọc Tập đọc T. Anh T. Anh Tập đọc                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 T. Việt Thể dục T. Việt T. Việt-Lt Âm nhạc Tập đọc Toán TC- chẵn TC- lẻ TNXH Kể chuyện Toán Toán Tập đọc Toán Tập đọc Tin học T. Anh Toán Toán T. Anh                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ba 1 T.Anh T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Toán Kể chuyện Tập đọc Tập đọc Toán T. Anh Thể dục  Tin học Tập đọc T. Anh Thể dục Toán MT – KT KT – MT Tập đọc Toán                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 T. Việt T. Anh T. Việt T. Việt T. Việt Tập đọc Toán Kể chuyện Kể chuyện Tập đọc Tin học T. Anh Thể dục Toán Tập đọc T. Anh Thể dục MT – KT KT – MT Toán Tập đọc                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 T. Việt T. Việt Âm nhạc Toán Toán MT-lẻ MT- chẵn Thể dục Toán Tin học Toán Tập đọc Tập đọc T. Anh Chính tả Tập đọc Tập đọc Toán T.Anh TLV T. Anh                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 Toán Toán Toán Âm nhạc Đạo đức TC- chẵn TC- lẻ Toán Đạo đức Đạo đức Tập đọc Toán Toán Thể dục Toán  Toán Âm nhạc Tập đọc Toán T. Anh Tin học                                                                                                                                                                                                                                                                      
 tư 1 Thể dục T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Kể chuyện TNXH Toán Chính tả  Toán LTVC LTVC LTVC Toán LTVC Chính tả Tin học LTVC T. Anh LTVC KT – MT                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 T. Việt Thể dục T. Việt T. Việt T. Việt Chính tả Toán Đạo đức Tập đọc LTVC Toán Toán T. Anh Khoa học Lịch sử Tin học T. Anh Thể dục Toán Âm nhạc KT – MT                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 T. Việt T. Việt Toán Toán MT-chẵn TNXH Chính tả Chính tả Thể dục Thể dục TNXH T. Anh Toán T. Anh Toán LTVC LTVC Tin học Tập đọc Toán LTVC                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 Toán Toán Đạo đức Đạo đức MT Toán Tập đọc Tập đọc Toán T. Anh Tập viết Thể dục TNXH LTVC T. Anh Toán Toán Toán LTVC Tin học Toán                                                                                                                                                                                                                                                                      
năm 1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Tập đọc Thể dục LTVC Toán T. Anh Chính tả MT-TC Toán  Tin học TLV TLV KT -MT Toán Tập đọc TLV TLV                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Thể dục LTVC Tập viết TNXH Toán T. Anh MT-TC Chính tả T. Anh Tin học Toán KT -MT TLV Toán Toán Toán                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tập viết TNXH LTVC Chính tả Toán Toán MT-TC TLV Toán T. Anh TLV Thể dục T. Anh KT – MT Tin học                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 TNXH TNXH Thể dục TNXH TNXH LTVC Toán Toán Tập viết Tập viết Đạo đức Chính tả MT+TC Toán Địa lý Tin học Toán T. Anh TLV KT – MT LTVC                                                                                                                                                                                                                                                                      
 sáu 1 MT-lẻ T. Việt MT -chẵn T. Việt T. Việt Tập viết Chính tả Toán Chính tả  T. Anh TLV Tin học TLV LTVC Toán Thể dục  T. Anh LTVC Toán T. Anh TLV                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 MT T. Việt MT T. Việt T. Việt Toán TLV Âm nhạc TLV Tin học Toán T. Anh Toán Toán T. Anh LTVC Thể dục  Toán LTVC Toán T. Anh                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 T. Việt MT – lẻ T.việt Toán Toán Chính tả Đạo đức Chính tả Âm nhạc Toán T. Anh TLV Tin học KT -MT Thể dục  Toán LTVC T. Anh TLV LTVC Âm nhạc                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 T. Việt MT T.việt Toán -Lt Thể dục TLV Toán TLV Toán TLV Tin học Toán T. Anh KT -MT LTVC Khoa học Toán TLV Khoa học Thể dục Toán                                                                                                                                                                                                                                                                      
BUỔI HAI                                                                                                                                                                                                                                                                      
Thứ 1a 1b 1c 1D 1E 2a 2b 2c 2D 3a 3b 3c 3D 4a 4b 4c 4D 5a 5b 5c 5D                                                                                                                                                                                                                                                                      
 hai 1 Toán -ck Toán -ck Toán -ck Toán Toán -ck Toán – Lt Thể dục Tập đọc Toán – Lt K.chuyện TNXH Âm nhạc Kể chuyện Lịch sử Kể chuyện Lịch sử T. Anh Tin học Kể chuyện Khoa học T. Anh                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 Toán -Lt Toán -Lt Toán -Lt MT -lẻ Toán -Lt Thể dục TV- Lt Toán – Lt Tập đọc Chính tả Âm nhạc Kể chuyện Thể dục  Kể chuyện KT -MT T. Anh Lịch sử Chính tả Tin học T. Anh Khoa học                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 T. Việt T. Việt T. Việt MT Thể dục TV- Lt Toán – Lt TV- Lt TV- Lt Âm nhạc HĐNG TNXH TNXH Chính tả KT -MT Kể chuyện Kể chuyện Khoa học Thể dục Lịch sử Lịch sử                                                                                                                                                                                                                                                                      
SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ba 1 T.việt -Lt T.việt -Lt T. Anh T.việt -Lt T.việt -Lt TV – Lt Âm nhạc TV- Lt Toán -Lt TNXH Chính tả Chính tả T. Anh Địa lý Khoa học MT-KT T. Anh Lịch sử Khoa học Địa lý Thể dục                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 Âm nhạc Âm nhạc T.việt-Lt T. Anh HĐNG Âm nhạc Toán – Lt Toán -Lt TV – Lt T. Anh Toán -Lt Đạo đức Chính tả Thể dục T. Anh MT-KT Chính tả Kể chuyện Đạo đức Thể dục Địa lý                                                                                                                                                                                                                                                                      
  HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG T. Anh Toán – Lt TV – Lt HĐNG HĐNG HĐNG Thể dục  TNXH Đạo đức Khoa học Thể dục  Khoa học Khoa học Khoa học Chính tả Kể chuyện Kể chuyện                                                                                                                                                                                                                                                                      
SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB                                                                                                                                                                                                                                                                       
 t­ư SINH HOẠT CAC CÂU LẠC BỘ                                                                                                                                                                                                                                                                      
năm 1 Đạo đức Đạo đức TNXH T.việt-Lt T.việt-Lt Toán – Lt TV – Lt TV- Lt TV-Lt T. Việt-Lt Thể dục  Tập viết T. Anh Tin học HĐNG Đạo đức Đạo đức HĐNG HĐNG Chính tả Đạo đức                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 T.việt-Lt T.việt-Lt T.việt-Lt Toán -Lt T.việt-Lt HĐNG HĐNG Toán – Lt Toán – Lt Thể dục  T. Anh T. Việt-Lt Tập viết HĐNG Tin học Địa lý Khoa học Âm nhạc Lịch sử HĐNG HĐNG                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 Toán -Lt Toán -Lt Toán -Lt Thể dục Toán -Lt TV- Lt Toán – Lt Toán – Lt Toán – Lt Toán-Lt T.việt-Lt HĐNG HĐNG TLV Đạo đức HĐNG HĐNG Đạo đức Âm nhạc Đạo đức Chính tả                                                                                                                                                                                                                                                                      
SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB SHCLB                                                                                                                                                                                                                                                                       
 sáu 1 T.việt -Lt T.việt -Lt T.việt -Lt T.việt -Lt T.việt -Lt TV – Lt Toán – Lt Thể dục TV-Lt MT -TC TC- MT T. Anh Toán-Lt Âm nhạc TLV TLV TLV T. Anh Địa lý Tin học Thể dục                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 Toán -Lt Toán -Lt Toán -Lt Thể dục Toán -Lt Toán – Lt TV-Lt TV-Lt Thể dục MT -TC TC- MT Toán-Lt T.việt-Lt Đạo đức Âm nhạc T. Anh Địa lý Địa lý Tin học Khoa học Khoa học                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT SHL SHL SHL SHL                                                                                                                                                                                                                                                                      
SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB SHCLB