Chỉ thị số: 02/CT-UBND của UBND Huyện Giao Thủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tháng Tư 1, 2020 8:10 sáng

IMG_1585662401841_1585702072718 IMG_1585662416227_1585702076628 IMG_1585662433041_1585702079758