CV hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tháng Năm 7, 2019 8:36 chiều
UBND Huyện Giao Thủy
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 129/PGDĐT-CTTT

V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

   Giao Thủy, ngày 06 tháng 05 năm 2019

 

          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

      Thực hiện Công văn số 496/SGDĐT- CTTT ngày 03/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

     1. Tích hợp, lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc sử dụng, giữ gìn và bảo vệ các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học cũng như tại gia đình; tổ chức cho các em học sinh học tập và tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường.

     2. Thành lập đội tình nguyện nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhà trường; tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh tham quan và tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình nước sạch và vệ sinh; làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải xung quanh các cơ sở giáo dục; lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục; xây dựng góc tuyên truyền về môi trường: trang trí bảng tin với hình ảnh, khẩu hiệu hoặc tranh ảnh bảo vệ môi trường trong khuôn viên trường học. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng tại địa phương. Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trở thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền đến gia đình và xã hội.

     3. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị và phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường.

     4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh; phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Phòng những thành tích nổi bật, những cách làm hay, ý tưởng mới qua đồng chí Nguyễn Thị Hằng, điện thoại: 0914.662.770, Email: ctttgiaothuy@gmail.com./.

Nơi nhận:

– Trưởng phòng (để báo cáo);

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu HCTH, CTTT.

K/T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phùng Văn Hà